U Zagrebu je 21. srpnja 1875. osnovano Veslačko društvo Sava  i taj se događaj smatra službenim početkom organiziranog veslanja u Hrvatskoj.U Zagrebu je 21. srpnja 1875. osnovano Veslačko društvo Sava  i taj se događaj smatra službenim početkom organiziranog veslanja u Hrvatskoj.

Napisala: Milka Babović
Foto: Časopis Svijet i Enciklopedija fizičke kulture

O prošlosti nekih sportova u Za­gre­bu ima  iscrpnih, vrijednih knji­­ga, o nekima vrlo malo, o ne­ki­ma gotovo ništa. Ponekad je izvora i vje­rodostojnih tekstova premalo, da no­vi­nar-posrednik zdvaja, a ponekad mu se posreći da u pravi čas otkrije “škri­nju prepunu dragocjenosti”. Jer kako dru­gačije nazvati okolnosti u kojima u ruke dospije, doslovce kao dar s ne­ba, 620 stra­nica teksta (nažalost još neobjav­lje­nog!) neumornog Rudolfa Starića, di­plo­miranog ekonomista, sportskog zane­se­njaka, veslanju predanog cijeloga života.

Neobičan uvod za priču o prošlosti veslanja u Zagrebu, ali… nije li u suštini smisla i ciljeva našeg časopisa upoznati i suvremenike koji nam imaju što reći?

Zaboravimo privremeno sliku o Ja­runu, stazi, veslačkom domu, spremiš­ti­ma za čamce, uređenoj obali Save koja, prila­gođena njima, ipak mirnije teče. Prošlost veslanja je duga i raznolika, pre­bo­gata željama, naporima, uspjesima, us­ponima i padovima – veslanje i Sava su nerazdvojni, nekad suradnici, nekad su­parnici!

U Zagrebu je 1894. počeo izlaziti ča­­sopis “Sport”, glasilo za sve sportske stru­­ke. U petoj godini, u broju 11. od 15. srp­nja 1898. – prije 111 godina – objav­ljen je ovaj članak:

Od Temze do Save 

“Među najstarije športske struke broj­imo plivanje i veslanje. Grci su do­du­še sa­mo trčanje smatrali za šport do­čim je veslanje bilo kod njih samo nuz­gredna za­bava bez pravog športskog zname­no­vanja… Rimljani uopće nisu  poznavali dru­gog sporta nego mačevanje i borbu. Vodu ni­su ljubili pa se zato kod njih pliv­a­nje i veslanje nije moglo razvijati do športske umjetnosti. Danas se bave športom na vo­di gotovo svi narodi, a najviše Englezi. Poz­nate su velike veslačke utakmice grada Oxforda. Pobjeditelj kod ovih utakmica slavi se poput pobjedonosnog vojskovođe…

… Kod nas se za čudo osim koturaštva ni jedan sport do sada nije mogao pravo udomiti. Što se tiče plivanja i veslanja, to nam nije poznato da li u našoj domovini imademo društva koje bi se ovim športom bavilo. U Vukovaru i Osijeku bilo je ves­lač­kih klubova, ali su tek služili za do­ma­ću zabavu, a nikad  nastupili na ja­vu… a baš taj šport bi se mogao kod nas najbolje razviti. Mi imademo osim mora glavne rijeke Dunav, Savu i Dravu, a osim toga još  mnobrojnih manjih rijeka koje bi prikladne bile za športsko plivanje i veslanje…

…U Zagrebu imademo Savu, u Mak­simiru krasnih ribnjaka koji kao da su napravljeni za veslački šport. Na ovim ribnjacima ljuljaju se čamci koji služe za veslačku zabavu. Da se ta zabava razvije do športa trebalo bi samo da se stvori društvo koje bi čamce zgodno dalo sagraditi i koje bi priređivalo veslačkih utakmica… Obćinstvo bi sigurno sa ovak­ovom promjenom bilo uvelike zado­volj­no. Ta tačka bi se mogla ostaviti kao posljed­nja (prilikom 1. međunarodne koturaške utakmice u kolovozu) na večer uz rasvjetu sa bakljama, da bude zanimljivije. Tim načinom bi se interes občinstva i za ko­turaške utke na novo probudio, a za naš zanemareni športski život otvorila bi se nova i korisna grana”.

Zadnji zaveslaji pred ciljem na Prvenstvu
Zagreba 1932., ujedno i proslava
20-godišnjice HVK-a osnovanog 1912.
Zadnji zaveslaji pred ciljem na Prvenstvu Zagreba 1932., ujedno i proslava 20-godišnjice HVK-a osnovanog 1912.

Jasno je zašto je Rudolf Starić oda­brao baš ovaj tekst. Nepoznati pisac tek­sta  bio je, nema razloga sumnjati, dobro­namjeran, ali… i neupućen u suštinu pro­­blema. Nije on usamljenik kojemu još nije bilo jasno da  pučko veslanje, bilo za razo­nodu i izlet, bilo za prijevoz s obale na obalu ljudi i robe tamo gdje nema skele ni mosta, ne može nikakvom željom i dobrom voljom pretvoriti u sportsko veslanje. Ipak, nama danas taj je tekst do­brodošao da na neke njegove zamjerke, pitanja i prijedloge odgovorimo.

Točno je da Egipćani, Feničani, Grci i ostali narodi tog doba nisu poznavali sport­­­sko veslanje, ali su itekako dobro ko­­ris­tili i vesla i ljudsku snagu na svojim gali­j­a­ma. Povijest plovidbe i vesla nije po­seb­nost Sredozemlja, u svim se dijelovima svije­ta nalazilo i još se prona­lazi očuvani dokazi.

Ne može se sporiti o tome da Vukovar i Osijek imaju dugu povijest korištenja ča­maca na rijekama Dunavu i Dravi. Točno je da Zagreb ima Savu, ali Savu koja još nije ni smirena, ni široka i ni uvijek jed­nako duboka. Do Rugvice, nizvodno od Zagreba ona je još planinska.

Turski putopisac Evlija Čelebija opi­suje putovanje kroz Hrvatsku, Ugar­sku i Austriju u 17. stoljeću. Zagreb spo­­mi­nje kao grad “što leži na  rubu moč­vare”.  Rudolf Starić zaključuje da je put­­nik-putopisac vjerojatno vidio oko­lic­u Zagreba “…u vrijeme kada je Sava po­mah­nitala i nabujala kao germa, a voda se razlila po livadama, poljima i savskim rukavima”. Zato, kad se analizira povijest i  uspoređuje kronologija osnutka veslačkih klubova, ne smije se ispustiti iz vida da je Sava hirovita i nepredvidiva rijeka. Kad u proljeće otopljeni snjegovi ili je­sen­ske obilne kiše kao bujice s Julijskih i Sa­vinjskih Alpa poteku nizvodno i poplave sve dokle dospiju, svojim nanosima baš oko Zagreba temeljito mijenjaju dno rije­ke, tokove riječnih struja i dubinu rije­ke. A to je opasnost za veslanje uopće, za sport­sko posebno!

Točno je da su Englezi tada (članak u “Sportu” objavljen je 1898.) bili uzor  ostalima, ali ni oni nisu sportsko vesla­­nje dobili na dar s neba. Puk je veslao sto­ljećima prije prvih regata sveučili­šta­raca. Na Temzi u Londonu lađari i čamdžije bili su pretpostavka normalnog odvijanja prometa robe i ljudi, dio ekonomskog prosperiteta grada.

Razlaganje o tome kako se posao s ča­mca s veslom u ruci pretvarao u sport bit će kraće (a bez i trunka summnje i pot­punije!) ako posegnemo za prvom knji­gom “Veslački sport”. Napisao ju je Drago Matulaj, jedan od najboljih vesla­ča između dva svjetska rata (knjiga je tiskana 1941. u Zagrebu, izdavač je Hr­vatski veslački savez – HVS). Citiramo: “Veslanje se kao sredstvo tjelesnog odgoja pojavilo mnogo kasnije, kada čovjek sve manje koristi svoju fizičku snagu. Kada je kulturni napredak čovjeka prisilio da u borbi za opstanak upotrebljava u većoj mjeri svoje umne sposobnosti, pojavila se potreba za sportom, kako bi i tijelo, koje više nema da podnosi tolike napore, ostalo gipko i otporno…”. I to objašnjava zašto je Engleska postala kolijevka sportskog veslanja – školski sustav je mogao prih­vatiti tu ulogu promotora.

Prvi klubovi

Postoji zanimljivo svjedočanstvo o tome što se zbiva s veslanjem u Engleskoj. Profesor dr. Ivan Hoić, rodom Samoborac, objavio je 1890. opsežnu knjigu “Slike iz općeg zemljopisa”. U poglavlju o En­gleskoj podrobno piše i o sportovima u školama. Uz tekst o veslanju objavljen je i crtež veslačke regate srednjih škola na Temzi u Londonu.

Da bi bilo preglednije pratiti razvitak veslanja, najbolje je prihvatiti uobičajeno nazivlje: narodno i sportsko. Narodno odlikuju čamci, čije oblike i vrstu te broj vesla uvjetuju praktične životne potrebe posla ili odmora i zabave. Sportsko vesla­nje je natjecateljsko (što mu sam atribut kaže), vrednuje se prema brzini na regata­ma. U sportskom veslanju (negdje se mo­­že pročitati naziv “akademskom”, ali sve rjeđe) broj vesla je UVIJEK paran. Pra­vilima su određeni oblik, dimenzije, težina. U suvremenom sportskom vesla­nju sve na čamcu je rezultat  dugo­go­diš­njih iskustava i rigoroznih znanstve­nih pro­vjera i potvrda.

Rudolf Starić o tome piše, između os­talog, i ovo: “U skoro stoljetnjoj tradic­iji organiziranog zagrebačkog vesla­nja ne­­vjer­ojatno mnogo pozornosti pos­veći­valo se tehničkom unapređenju… Mla­dim naraštajima veslača nepoznate su mno­ge revolucionarne promjene koje su us­­lijedile vremenom u tehničkom i tehno­­loškom smislu, jer karakteristike suvre­­menog veslanja okreću se isključivo pre­ma veslaču, njegovim fizičkim i psihič­kim predispozicijama, načinu ishrane te nači­nu treninga, budući da je, barem za sada, tehnološka evolucija čamca kao plovila privremeno završena.”

Na tom evolucijskom putu  ne može se zaobići bana Ivana Mažuranića, pravnika, političara i pjesnika koji od početka svoga banovanja 1873. društveno-političkim pro­­­mjenama približava Hrvatsku zapad­no-europskom društvu, posebno školstvu. Obvezatna nastava gimnastike, tjelesne kulture u pučkim školama, djelovanje Izidora Kršnjavoga, njegova dalekosežna prosudba o  srednjoškolskom profesoru Fra­nji Bučaru te Tečaj za učitelje gim­na­­stike za srednje škole (u Zagrebu 1894.-1896.). U programu Tečaja nije bi­lo ve­slanja. Nije bilo nikakvih uvjeta u ta­daš­­njem Zagrebu, a Sava je bila, onako neu­­­kroćena, nepredvidiva i silovita i po­kora za grad, prije svega zbog poplava. Sve su te promjene u školstvu mijenjale opću kli­mu i stvarale osnovu za pozitivne promjene.

Postoje podaci da se već 1872. u Za­grebu osniva “Prvo hrvatsko ribarsko i veslačko društvo”. Naziv tog kluba navodi znanost da istraži koliko je u djelatnosti bilo sportsko, ili je to bilo društvo dru­že­nja i zabave na obalama Save. Drago Ma­tulaj ga spominje u svojoj knjizi.

Podatke o tome da je 21. srpnja 1875. osnovano u Zagrebu Veslačko društvo Sa­va i da ima i svoja pravila potvrdio je u časopisu “Povijest sporta” (broj 16, pro­sinac 1973., Zagreb) sveučilišni profesor povijesti sporta, mr. Živko Radan, stu­dijom “Zbirka pravila gimnastičkih i sportskih organizacija od 1861. do 1914., u Arhivu Hrvatske”. Profesor Radan ne samo da potvrđuje osnutak tog kluba već objavljuje i tekst pravila (na stranici 1453). Taj se događaj smatra službenim početkom organiziranog veslanja u Hr­vatskoj i Zagrebu.

Nakon 1875. osnivanje se veslačkih klubova i sekcija u Hrvatskoj ubrzalo. S razlogom izdvajamo Osijek. Prvi veslački klub u Slavoniji osnovali su građani Osijeka 5. lipnja 1892. Jedan od agilnih za­govornika osnivanja VK Drava bio je  bankovni službenik Gustav Jan­­da. Bu­­dući da klub ne može djelo­vati bez ča­­maca, osnivači, u pravi­lu imućniji gra­­đ­ani, svojim su nov­cem kupili pet jed­no­sjeda, dva dvoj­ca, dva četverca i jedan kanu. Ola­kot­na okolnost je činjenica da je Osi­jek tada imao proizvodnju ono­vre­menih čamaca. Gustav Janda se kasnije preselio u Zagreb i ugradio svoje ime u na­predak zagrebačkog veslanja.

Na prijelazu stoljeća u Zagrebu, koji naglo dobija oznake uređenoga grada i u kojem su razni sportovi sastavni dio društvenog života, sport­­sko suvremeno veslanje ne može držati korak. Čamac je služio užit­ku odmora i razbibrige na vo­di. Već sama činjenica da netko može imati svoj čamac na Savi, bila je oznaka standarda. U pravilu se ljuljuškalo uz obalu. Prevozilo se obitelj i prijatelje s obale na obalu, ali su se zaista rijetki usu­dili ploviti uzvodno ili nizvodno. Struje, nevidljivi sprudovi, virovi oko stu­pova mostova – sve su to bile stvarne opas­nosti. Nitko nije pro­vjeravao niti bilje­žio promjene na rije­ci nakon visokog vo­do­staja ili poplava.

Osniva se HVK

No, napredak, promjene, nisu se mo­li zaustaviti. Stizale su vijesti, donosili doj­move studenti, časnici, trgovci. Tako je u “Obzoru” 1909. (broj 109) najavljen sas­ta­nak u Palace hotelu Croatia. Nikada nije objavljeno zašto na tom sastanku klub nije osnovan. No, znalo se da je na tom sas­tanku bio i Gustav Janda, za kojim je u Zagreb iz Osijeka brzo stigao glas o nje­govoj društvenoj sportskoj agilnosti. Gus­tav Janda nije odustao, jednostavno se nije mogao pomiriti da veslanja nema među sve naprednijim i raznovsnijim spor­­to­vima u Zagrebu. Uspio je pridobiti dvoji­cu kolega, bankovnih službenika, Jan­ka Smičiklasa i Franju Fragnera. Od­lučili su osnovati veslački klub, dali su mu odmah i ime: Hrvatski veslački klub – HVK.

Nastavak neka nam ispriča Rudolf Starić: “Prije osnivanja kluba ta trojica obiš­la su savske obale, pokušavajući ocije­niti gdje bi bilo najprikladnije baviti se veslačkim sportom i gdje bi se našla naj­pogodnija lokacija za izgradnju veslačkog doma i splavi. Dana 16. ožujka 1912. posjetili su i šefa regulacijskih radova na Savi, inž. Emila Kanetha, koji je bio oduševljen njihovom idejom. Odmah im je dao na raspolaganje drveni paviljončić 2,0 m x 2,0 m za buduće svlačionice i dio natkrite drvarnice širine 3,5 m i duljine 13,5 m. Njegovom susretljivošću dobiveni su i drveni balvani za gradnju veslačke splavi. Nekoliko dana kasnije, točno 19. ožujka 1912., odigrao se povijesni osni­vački sastanak, na kojem su bili prisutni: Gustav Janda, Franjo Fragner, Janko Smičiklas, Antun Heizel, Rudolf Weindel, Matan Maras i Leo Fingerhut. Dogovorili su se i za ime kluba i prihvatili oblik i izgled klupske zastave.”

Zagrebački trgovac vinom  Rudolf Pi­le­pić biran je za prvog predsjednika HVK-a. Za tajnika je izabran dr. Leo Gol­lob, pravnik, službenik Gradskog pogla­varstva. Prva briga bili su, jasno, čamci. Neumorni Gustav Janda je to riješio uz pomoć Osječana: VK Neptun ustupio je jedan dvojac na pariće plosnatog dna imenom Sava, dvojac na pariće imenom Galeb te četverac s nepokretnim (fiksnim) ušicama nazvan Zagreb. (Veslači i danas nastavljaju pomorsku tradiciju i svoj ča­mac imenuju!) A na novoj splavi je od­mah postavljen posebni uređaj na kojem su članovi učili prve zaveslaje prije ulaska u čamac.

Grad je pratio sve što se zbivalo u klubu, a mnogi su bili itekako nestrpljivi da vide kako će veslati novopečeni veslači i kako će se nositi s podmuklom ćudi ne­predvidive Save. Nisu morali dugo čekati. Samo tri tjedna nakon osnutka – 7. trav­nja 1912. – bio je određen prvi izlazak na vodu. Čast je pripala Gustavu Jandi i Janku Smičiklasu da  prvim zaveslajima u čamcu pod zastavicom HVK-a obilježe taj povijesni trenutak.

Prigodom proslave 50. obljetnice os­nutka prvog veslačkog kluba u Zagrebu 1. lipnja 1872., dr. Leo Gollob je ispričao no­­vinaru zagrebačkih “Sportskih no­vos­ti” zgodicu iz vremena prvih zave­sla­ja na Savi: “Tek smo pokušavali pro­biti led i borili se da veslanje dobije pra­vo gra­đanstva kao i ostali sportovi. Orga­nizirali smo demonstraciju sportskog ves­lanja na Savi i tom prigodom došao je ve­liki broj znatiželjnika, koji su se okupili na obali. Kad smo se pojavili s čamcima, pozdravili su nas aplauzom. Nažalost, ča­mac u kojem sam ja veslao prevrnuo se. Čamci onda nisu bili tako savršeni kao danas. Imali su nepomična sjedišta, bili su od tvrđeg drva i imali teža vesla. Mi smo ipak smogli snage da izađemo iz hladne Save (bio je travanj) i da ponovo zaveslamo. Ovo je bilo  jedno od prvih javnih prevrtanja. Neslužbenih je bilo mnogo više, jer je hirovita Sava bila zaista veliki problem.”

I s takvom, njima dragom Savom, bo­rile su se generacije zagrebačkih veslačkih zanesenjaka, početnika i onih najboljih, sve dok im se nije dugosanjani san os­tvario – dobili su pravu veslačku stazu i istinski veslački sportski centar na Jarunu.

Dr. Leo Gollob je često u razgovoru naglašavao: “U HVK-u smo bili kao jedna velika obitelj. Svi problemi su rješavani zajednički. Kada je kasnije sagrađen  Dom HVK, u njemu smo provodili slobodno vrijeme. Odmah nakon posla smo dolazili tamo. Tamo je bila i kuhinja u kojoj su kuhale naše supruge samo da bismo svi što više vremena provodili u Domu i na Savi”.

12 sati do Podsuseda

To je bio jedan dio života. Drugi dio bio je oporiji – Sava se nije suštinski mi­jenjala, a veslačima, uza sav mar i predanost veslanju, još je nedostajalo vješ­tine veslanja, manjkavo su poznavali zam­ke na Savi, iskustva nisu imali. Pre­vrtanja su bila skoro svakodnevna. No, na­predovali su, malo-pomalo. Veliki pod­vig je bio kad su neki članovi nakon 12 sati veslanja uzvodno doveslali do 13 i pol kilometara udaljenog Podsuseda! (Ne zaboravimo u kakvim su teškim čamcima veslali!) To junačenje je znalo biti toliko iscrpljujuće, da su čamce ostavljali u Pod­susedu, pa su se sljedeće nedjelje u nji­ma nizvodno vraćali u Zagreb.

Zanimljivo je čitati sačuvane zapise stro­gog nadzora izlazaka na vodu. Ta mjera sigurnosti je dio ponašanja sva­kog veslača! U knjizi treninga ostalo je zapisano da je 17 članova HVK-a u prvoj godini preveslalo ukupno 1124 km. Inž. Ivan Heizel je dijagramom predočio pre­đenu kilometražu od 1912. do 1929. Za vrijeme Prvog svjetskog rata, 1915. bilo je samo devet aktivnih članova koji su izašli 44 puta na vodu i preveslali samo 385 kilometara. A dijagram za 1918. pokazuje da je HVK preživio, da se članstvo povećalo i da je 41 aktivni član izašao 609 puta na vodu, a da su preveslali 6014 kilometara. A 1917. skromno su obilježili pet godina od osnutka. Bilo je vrijeme vrlo niskog ljetnog vodostaja  i četverac je preveslao uzvodno 13,5 km od Zagreba do Podsuseda za nevjerojatna dva i pol sata. Bila je to istinska senzacija!

Mirnodopsko vrijeme upozorilo je da mnogo toga treba obnoviti. Plovni park posebno jer su pristizali novi članovi. Nove dvojce nabavljaju u Osijeku, gdje je bila prva radionica veslačkih čamaca u Hrvatskoj. A već 1922. uprava uspijeva u Beču kupiti čak četiri nova čamca. “Bili su to prvi sportski čamci u pravom smislu riječi, preklopne građe, suvremenog natje­cateljskog korita. Građeni su od cedrovog drveta, idealnog građevnog materijala za sportske čamce” – to je istražio i u svom diplomskom radu na Kineziološkom fa­kultetu u Zagrebu  zapisao 1979. godine prof. Božo Vučković.

Ali za napredak, uz čamce i trening, nužna su natjecanja. Budući da su bili je­di­ni, priređivali su unutarklupska nad­me­tanja. O prvoj javnoj regati veslača HVK-a, koja je održana 1920., sačuvano je vr­lo malo podataka, ali se o drugoj, odr­ža­noj 1. listopada 1922., zna  sve – bila je to regata renesanse HVK-a i naznaka na­pretka sportskog veslanja u Zagrebu. Vo­dostaj Save je bio 340 cm iznad nor­male, dramatičnih trenutaka bilo je ne­koliko, ali pouzdana klupska arhiva svje­doči da su svi veslači “…zdravi i živi stigli do cilja ili pristali uz obalu i iskrcali se na suhom”. HVK je upravo bio navršio 10 godina!

Bitni događaj za zagrebačko sportsko veslanje je osnivanje drugoga kluba. Po­vijest je poprilično nesvakidašnja. Naj­prije su neki članovi nogometnog kluba Sava odlučili osnovati veslačku sekciju. Na sastanku 17. lipnja 1923. prijedlog je izazvao prilično otpora, ali je sekcija dobila ime Gusar i u srpnju su veslači počeli djelovati. Prvi čamac Gusaru darovali su Ivo Patačić i Antun Skomrak. Vodstvo HVK-a je pomoglo, darujući nekoliko čamaca. Nisu zaboravili da su Osječani njima pomogli prije 10 godina! Mladi veslači Gusara već su krajem rujna 1923. veslali u tim čamcima sve do Podsuseda. Ali, Sava je odlučila da bude po njenom: 30. studenoga 1923. poslije podne pomahnitala Sava je pred očima članova odnosila sve – spremišta sa čamcima, opremu, arhivu. VK Gusar je kao samostalni klub osnovan 16. prosinca 1923. HVK mu je prodao po simboličnoj cijeni dva dvojca. VK Gusar je u rujnu 1924. izgradio novi dom. Obnovu su pomogli svi koji su mogli, a shvatili su da će konkurencija klubova podići i vrijednost veslanja u Zagrebu.

Treći zagrebački klub osnovan je 1930. U diplomskom radu prof. Bože Vu­č­kovića (1979.) čitamo: “VK Uskok osno­van 1930. od veslača koji su istupili iz redova  VK Gusar i HVK-a. Uzrok istupa­nju  je tinjajući sukob regatnih takmičar­skih veslača i traper-izletnika te mecena kluba i klupskih članova koji nisu htjeli više podnašati samovolju nekolicine koja je financirala klub.”.

Sukobi su u pravilu neminovni gene­racijski proces, ali osnivanje trećega kluba bio je objektivno dobitak za zagre­bačko veslanje. No, o tome u nekom sljedećem nastavku.