Zagrebačka kronologija (4)

Projektom se 1865., među ostalim, predviđa i premještanje potoka Medveščaka, uređenje Jelačićeva trga s novom gradskom vijećnicom, ali i rušenje Kaptolske vijećnice, zida pred katedralom i crkve Sv. Marka

Napisala: Nada Premerl
Foto: MGZ

1864.   dovršena je Prva katastarska izmjera Slob. kralj. glavnoga grada Zagreba, započeta 1862. 

Prvi katastarski plan Donjega grada, 1862.-1864., kolorirana litografija, list 9
Prvi katastarski plan Donjega grada, 1862.-1864., kolorirana litografija, list 9

• na temelju detaljne katastarske izmjere, zasnovan je i tiskan prvi plan grada Zagreba na hrvatskome jeziku, što je u suglasju s novim oduševljenjem za materinski jezik nakon pada Bachova apsolutizma. Plan je izdao gra­đanin Dragutin Albrecht, vlasnik tiskare, i posvetio ga Slavnomu zastupstvu i poglavarstvu Slob. kralj. grada Zagreba.

• osnovana su tri značajna industrijska pogona: Tvornica kože, Paromlin i Tvornica duhana.

1865.   nastao je prvi planski dokument prostornog razvoja Za­gre­ba: Osnova za rasprostranjenje i poljepšanje gra­da Zagreba – generalna regulacijska osnova za grad od 50.000 stanovnika. Izradio ju je posebno izabran teh­­­nički odbor kojem je predsjedao Josip Bouffleur, ravnatelj Zemaljskog građevnog ravnateljstva. Planira se adi­­ranje pravilnih građevnih blokova i otvaranje novih uli­ca u “unutarnjem gradu”, između Petrinjske ulice i Savske ceste. Dopušta se samo dvokatna i trokatna iz­gradnja. Ispred Glavnog kolodvora, koji je lociran u osi Gun­dulićeve ulice, predviđen je “vert za biline”, prema tome, današnji Botanički vrt imao je već polazište u kasnijem obl­ikovanju tzv. Lenucijeve zelene potkove. Predviđa se i “Novi terg”, kasniji Zrinski trg. Zanimljivo je da se pred­lažu i nova kazališna zgrada na uglu Ilice i Svilarske uli­ce (današnje Preradovićeve), dvije nove župne crkve, novi izraelitski hram. Projektom se predviđa i zimska luka na kanalu Save, južno od kolodvora. U obrazloženju se na­dalje, među ostalim, predlaže: premještanje potoka Med­­veščaka, uređenje Jelačićeva trga s novom gradskom vi­jeć­nicom na južnoj strani, rušenje Kaptolske vijećnice i zi­da pred katedralom, rušenje crkve Sv. Marka, i tako dalje.

1866., 4. ožujka, zalaganjem đakovačkog biskupa Josipa Jurja Strossmayera, utemeljena je Akademia scientiarum et arti­um Slavorum meridionalium – Južnoslavenska akade­mija znanosti i umjetnosti, od 1991. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

•          izgrađena je sinagoga u Praškoj ulici, prema projektu ar­hitekta Franje Kleina, posvećena 27. rujna 1867. Srušena je početkom Drugoga svjetskoga rata, 1941.

•          u Zagrebu je tiskan prvijenac Augusta Šenoe, roman Lju­bica – izvorna vesela igra iz zagrebačkog života.

1866. 21. listopada, posvećena je pravoslavna crkva Sv. Preobraženja na Preradovićevu trgu. 

1866., 26. studenoga, prigodom proslave tristogodišnjice smrti bana Nikole Šubića Zrinskog, Novi trg u Donjem gradu prozvan je Zrinski trg ili Zrinjevac.

1866., 16. prosinca, svečano je otkriven spomenik banu Jo­si­pu Je­lačiću na istoimenom trgu, djelo poznatog beč­kog kipa­ra, majstora konjaničkih statua, Dominika Fern­korna.

Sinagoga u Praškoj ulici izgrađena je 1867., foto Ivan Standl,
oko 1895.
Sinagoga u Praškoj ulici izgrađena je 1867., foto Ivan Standl, oko 1895.

1867., 28. srpnja, u zgradi Narodnog doma (Opatička 18) sve­čano je otvorena Južnoslavenska akademija znanosti i um­­jetnosti.

•          zagrebački nadbiskup Juraj Haulik otkupio je u Beču cinčani odljev spomenika Sv. Jurju i dao ga postaviti na ulaz u perivoj Jurjaves (danas Maksimir). Zagrebačka nad­biskupija je konjaničku skulpturu darovala gradu, pa je spomenik 1884. postavljen na današnjem Stros­smayerovu trgu, iza Akademije. Budući da je kip godi­nama propadao, naručen je 1908. novi brončani odljev koji je, na prijedlog Ise Kršnjavoga, postavljen na da­našnjem mjestu na Kazališnom trgu.

1868.   osnovano je u Zagrebu prvo hrvatsko umjetničko druš­tvo, pod nazivom Društvo umjetnosti, koje od 1879. do danas djeluje neprekidno kao matično društvo hrvatskih likovnih umjetnika.

1869.   car i kralj Franjo Josip I. sa suprugom Elizabetom posjetio je drugi put Zagreb. Car je s brojnom pratnjom stigao posebnim vlakom, 8. ožujka u 20 sati. Grad je bio svečano osvijetljen i okićen zastavama, sagovima, zelenilom i cvijećem. U raskošno opremljenoj šesteroprežnoj kočiji uputio se do svog konačišta u banskoj palači.

•          Levin Rauch, provoditelj nagodbe s Mađarima, svečano je ustoličen za hrvatskoga bana. Bilo je to posljednje us­toličenje po starom hrvatskom običaju.

•          na početku današnje Medvedgradske ulice izgrađena je tvornica koža (danas Gliptoteka HAZU-a). Bila je jedan od rijetkih veleindustrijskih pogona u gradu, a poslovala je do 1938.

•          proradila je državna Tvornica duhana u zgradi neisko­riš­tene Zemaljske bolnice, današnjoj zgradi Rektorata Sveučilišta na Trgu maršala Tita. Zaposleno je 500-tinjak radnika, uglavnom žena.

1870.   dolazi iz Beča u Zagreb skladatelj Ivan pl. Zajc koji os­niva operni ansambl. Izvedbom njegove opere Mislav, ot­vo­rena je prva sezona hrvatske opere. Prva talijanska opera pjevana na hrvatskom bio je Verdijev Trubadur (1871).

1870., 4. siječnja, Zagreb je dobio željezničku vezu s Budim­peš­tom, na relaciji Zagreb – Žakanj – Kanjiža – Budimpešta.

1871.   osnovano prvo Vatrogasno društvo u Zagrebu.

•          objavljen je jedan od najljepših povijesnih romana iz ži­vo­­ta za­grebačkoga Griča – Zlatarevo zlato Augusta Še­noe.

•          utemeljena je Dionička tiskara koja je tiskala dnevne novine Obzor i Narodne novine.

1872.   Obrtnim zakonom ukinuti su cehovi u Hrvatskoj, a za­grebački obrtnici nastavljaju svoju funkciju u gospo­dar­skom životu Zagreba, u međusobnom neograničenom pro­izvodnom natjecanju.

1872., 20. travnja, u prostorijama svoje tiskare u Ćirilo­me­tod­­skoj ulici umro je Ljudevit Gaj, vođa Hrvatskog na­rodnog preporoda. Pokopan je u obiteljskoj grobnici na Jurjevskom groblju, a 1885. ostaci su preneseni u zajed­ničku grobnicu iliraca na Mirogoju.

1873.   otvorena je željeznička pruga Zagreb – Karlovac – Rijeka.

•          14. lipnja otvoren je perivoj na Trgu Nikole Šubića Zrin­skog, uz promenadni koncert koji je od tada postao tra­dicija.

•          utemeljena je Tvornica šibica na tadašnjoj periferiji Pregrad Sava, danas Savska cesta 139. Utemeljili su je za­gre­bački trgovci Lavoslav Pulzer i Samuel Moses.

•          utemeljena je Tvornica parketa i parna pilana, 1881. pro­širena pogonom za proizvodnju pokućstva.

•          utemeljeno je prvo zagrebačko radničko društvo.

1874. ban Ivan Mažuranić svečano je otvorio moderno Sveu­čilište.

Klub biciklista Hrvatskog sokola, utemeljen 1887.
Klub biciklista Hrvatskog sokola, utemeljen 1887.

1874., 19. listopada, u dvorani nekadašnjeg Narodnog doma, u povodu otvorenja Sveučilišta, otvorena je prva um­jetnička izložba u Zagrebu.

•          os­novano je športsko društvo Hrvatski sokol. Važnu je ulogu imalo u organiziranju tjelovježbe u pučkim ško­lama.

•          utemeljeno je Hrvatsko planinarsko društvo koje je ro­doljubnim izletima poticalo upoznavanje domovine i dru­ženje.

•          osnovano je Hrvatsko radničko pjevačko društvo Slo­boda.

1875., 1. ožujka, otvorena je Pučka kuhinja Društva čovječnosti.

1876., 6. studenoga, na obroncima brežuljaka na sjeveru grada otvoreno je središnje zagrebačko groblje Mirogoj, koje je koncepcijom i arhitekturom postalo značajna urbana  sastavnica grada. Neorenesansne arkade, crkva Krista Kralja i mrtvačnica djelo su arhitekta Hermanna Bolléa i njegovo najbolje urbanističko i arhitektonsko ostvarenje.

•          srušena je Kaptolska vijećnica (izgrađena i oslikana u 17. stoljeću), s obrazloženjem da je zgrada bez ukusa, kako su je tada vrednovali “stručnjaci” u Osnovi za poljepšanje grada Zagreba.

•          Hrvatski glazbeni zavod, osnovan 1827. kao Musikverein (Društvo ljubitelja glazbe), uselio je 1876. u vlastitu zgra­du u Gundulićevoj 6, gdje je i danas.

•          praizvedena je Zajčeva opera Nikola Šubić Zrinjski.

1877.   na Novu godinu prvi se put oglasio Grički top, tada smješ­ten u Kraljevskom institutu za meteorologiju na Stros­s­ma­­yerovu šetalištu.

Sklizalište, 1893.
Sklizalište, 1893.

•          1. listopada započela je nastava u današnjoj velikoj školskoj zgradi na Kaptolu.

•          u Zagrebu je osnovano Prvo hrvatsko sklizalačko društvo. Klizali su na Južnom perivoju u današnjoj Mihanovićevoj ulici.

1878., 7. srpnja, velikom svečanošću otvoren je Gradski vodo­vod. Prema programu slavlja, pušteni su visoki mlazovi vode iz zdenca Manduševca na Trgu bana Jelačića.

•          u Zagrebu je osnovan Klub inžinirah i arhitektah.

•          prema planu gradskog vrtlara Josipa Peklara, preuređuje se zrinjevački perivoj, biljnim sagovima, šišanim grmljem i s četiri bazena.

•          uvedena nova “numeracija” kuća u Zagrebu; ulicama se daju nova imena i kućni brojevi.

1878., 20. kolovoza, osnovan Hrvatski crveni križ u kući prve predsjednice, grofice Aleksandre Kulmer na Katarinskom trgu broj 6.

•          osnovano je u Zagrebu Hrvatsko arheologičko društvo. Prvi predsjednik postao je Ivan Kukuljević Sakcinski.

1879.   osnovana je Prva zagrebačka tvornica salame, suhome­­na­te robe, vlasništvo K. Rabusa i sina.

•          otvoren je u Stenjevcu Zavod za umobolne, građen pre­ma nacrtu arh. Kune Waidmanna. To je današnja Psihi­jat­rijska bolnica Vrapče.

•          osnovano je u Zagrebu ekskluzivno muško druš­tvo Kvak sa sjedištem u kući u Demetrovoj 3. Priređivali su šalji­ve igrokaze, izdavali vlas­tite novine Kvakački viesnik, a priredbama na Silve­strovo i pokladni utorak mogle su pri­sus­tvovati i dame.

1880., 9. studenoga u 7 sati, 33 minute i 53 sekunde po­godio je Zagreb katastrofalni potres. Porušeno je i oštećeno 1758 objekata, među kojima gotovo sve crkve i Zagrebačka ka­tedrala.

Ban Khuen Hedervary, ulje na platnu
Ban Khuen Hedervary, ulje na platnu

•          počela obnova katedrale, prema projektu arhitekta Her­manna Bolléa.

•          osnovan je Muzej za umjetnost i obrt kao zavod Društva umjetnosti.

1881., 13. prosinca, umro je August Šenoa, pjesnik Zagreba i istaknuti senator gradske uprave.

•          slavni bečki arhitekti Hellmer i Felner donose projekte za izgradnju Hrvatskog narodnog kazališta. Predlaže se lokacija na početku Ilice za kazališnu zgradu s plesnom dvoranom, blagovalištem, slastičarnicom i u prizemlju gostionicom s kavanom.

1882., 11. travnja, u starom kazalištu na Markovu trgu započela je karijeru jedna od najvećih opernih pjevačica svijeta, Mi­lka Trnina, kao Amelia u Verdijevu Krabuljnome ple­su.

1882., 10. prosinca, svečano je otvorena Obrtna škola u Za­grebu.

•          pogoni Tvornice duhana, koji su isprva smješteni u zgradi Zemaljske bolnice (danas zgrada Rektorata Sveučilišta) preseljeni su 1882. u no­vo­izgrađenu tvornicu na Ciglani, današnja Kla­­ićeva ulica 13.

• zgrada Tvor­ni­ce duha­na na bivšem Saj­miš­­­tu (da­našnjem Tr­gu mar­šala Tita), pre­ma odluci Ze­maljske vlade, na­mi­je­nje­na je Sveu­­čilištu ko­je je u nju od­mah i use­lilo te je i danas na istoj adresi.

1883., 1. prosinca, za ba­na je

po­stavljen Dra­gu­tin Khu­­-

en Hé­derváry.

1884. u zgradi Akademije na Zrinskom trgu otvorena je Stros­smayerova gale­rija starih majstora, pr­va umjetnička galerija u Hrvatskoj.

•          izgrađena je, prema pro­jektu Hermana Bolléa, evan­­ge­lič­ka crkva u Gun­­­-

dulićevoj ulici.

1886.   po­činje asfaltiranje ulica i trgova.

Panorama Donjega grada, pogled s Lotrščaka,
M. Methudi, litografija, 1886.
Panorama Donjega grada, pogled s Lotrščaka, M. Methudi, litografija, 1886.

1887.   pred­ložena je nova regulacijska osnova Zagreba. Njezin je najkreativniji dio ustroj Zelene potkove – trgova peri­voja u slijedu od Trga Nikole Šubića Zrinskog, Stros­sma­ye­rova i Tomislavova trga do Glavnoga kolodvora i Juž­no­ga perivoja (danas Botanički vrt) preko Trga Marka Ma­rulića, Mažuranićeva trga do Trga maršala Tita. Taj monumentalni i reprezentativni projekt najviši je do­met historizma kod nas. Njime je ostvaren jedinstveni urbanističko-arhitektonski sklop poluprstena na kojem se, u duhu utemeljiteljskog razdoblja (Gründerzeita),

nižu reprezentativni javni objekti: Akademija sa Stros­sma­­yerovom galerijom (arh. Fridrich Schmidt, 1878.), Um­­jet­nički paviljon (Floris Korb i Kalman Giergl, re-inter­pre­tacija u Zagrebu F. Fellner i H. Helmer, 1898.), Državni ko­lo­dvor (Ferenz Pfaff, 1892.), zgrada Kola (Matija Antolec, 1884.), Obrtna škola (Hermann Bollé, 1891.) i konačno, reprezentativna zgrada Hrvatskog na­rodnog kazališta, koju 1894./1895. grade arhitekti Fer­dinand Fellner i Hermann Helmer. Na obodnim zo­nama trgova grade se palače u stilu najboljeg europskog his­torizma.

1887., 1. siječnja, u kući koncesionara prve gradske telefonske mreže, Vilima Schwartza, na Krvavom mostu puštena je u rad prva telefonska centrala.

1888.   podignuta je zgrada Obrtne škole i muzeja na današnjem Trgu maršala Tita, prema projektu Hermanna Bolléa.

Prijestolonasljednik
nadvojvoda Rudolf i
nadvojvotkinja Štefanija
u Zagrebu, 10. lipnja
1888. - paviljoni i
slavoluci za polaganje
temeljnog kamena
vojarne nadvojvode
Rudolfa
Prijestolonasljednik nadvojvoda Rudolf i nadvojvotkinja Štefanija u Zagrebu, 10. lipnja 1888. – paviljoni i slavoluci za polaganje temeljnog kamena vojarne nadvojvode Rudolfa

1888., 10. lipnja, posjetili su Zagreb carević i kraljević Rudolf i njegova supruga Štefanija, u povodu postavljanja ka­me­na-temeljca za novu vojarnu u današnjoj Ulici Re­publike Austrije.

1889. puštena je u promet parna uspinjača.

•          uređeno je tržište na današnjem Kvaternikovu trgu.

•          utemeljen je Botanički vrt. Osnivač vrta bio je Antun Heinz, profesor botanike.

•          u Zagrebu je održana prva prvosvibanjska proslava u Hrvatskoj.

1890. intenzivno se grade škole: Dječačka učiona u Samostanskoj (Varšavskoj), Pučka škola u Krajiškoj itd.

1891., od 15. kolovoza do 15. listopada, održana je Jubilarna gos­po­darsko-šumarska izložba na tadašnjem Sajmištu (danas Trg maršala Tita); bio je to najveći gospodarski i urbani spektakl stoljeća.

Gospodarsko-šumarska jubilarna izložba, 1891., foto Ivan Standl
Gospodarsko-šumarska jubilarna izložba, 1891., foto Ivan Standl

•          uređen je perivoj na Tuškancu, prema projektu gradskog vrtlara Josipa Peklara.

1891., 5. rujna, pušten je u promet konjski tramvaj (koji je tek 1910. elektrificiran). Događaj je za tadašnji grad bio velika atrakcija, pa se prvoga dana tramvajem prevezlo više od 20.000 Zagrepčana. Zagreb je tada imao 42.000 stanovnika.

•          u povodu Jubilarne gospodarske izložbe, otkriven je na početku Mesničke ulice spomenik Andriji Kačiću Mi­ošiću, rad hrvatskog kipara Ivana Rendića.

•          na sredini Zrinjevca podignut je Glazbeni paviljon, dona­cija Eduarda Priestera, pripadnika ugledne židovske obi­telji.

1892.   dovršena je zgrada Državnoga kolodvora (danas Glavni kolodvor), prema projektu mađarskog arhitekta Ferenza Pfaffa.

Pogled na Donji grad sa Strossmayerova šetališta
Pogled na Donji grad sa Strossmayerova šetališta

•          utemeljena je Tvornica cikorije i kave Franck u Vodo­vod­noj ulici.

•          utemeljena je Zagrebačka pivovara u Ilici.

•          izgrađena je tvornica octa.

•          na Ksaveru je utemeljena Tvornica keramičkog posuđa i peći I. Kalline.

•          osnovan je Ženski licej; tek tada je riješeno pitanje višeg obrazovanja žena.

•          objavljen je prvi moderni turistički vodič “Zagreb i oko­lica. Kažiput za urodjenike i strance”. Objavio ga je grad­ski vijećnik Adolf Hudovski. Tiskan je na hrvatskom i nje­mačkom jeziku.

•          izrađena je osnova za preloženje i nadsvođenje potoka Medveščaka te je time počela sustavna izgradnja gradske kanalizacije.

•          osnovan je Klub fotoamatera, na poticaj predstojnika Ure­­da za bogoštovlje i nastavu, Izidora Kršnjavog.

•          preuređuje se Vladina palača u Opatičkoj 10, prema pro­gramu Ise Kršnjavoga, predstojnika Ureda za bogoštovlje i nastavu. Kršnjavi je pozvao mlade umjetnike da prema njegovom likovnom programu oslikaju palaču, a u izvedbi su sudjelovali kipari Robert Frangeš i Rudolf Valdec te slikari Ivan Tišov, Bela Čikoš-Sesija, Celestin Medović, Oton Iveković i Vlaho Bukovac. Najpoznatija i najveća je srednja dvorana, nazvana Zlatna, zbog bogato pozlaćene dekoracije u stilu visoke renesanse. Uređenje palače cje­lovito je umjetničko djelo historizma u Hrvatskoj.

1893.   raspisan je međunarodni pozivni natječaj za Srednjoškolski forum, prvi  javni natječaj u našoj graditeljskoj praksi. Naj­povoljniji su bili projekti lajpciških arhitekata Alfreda Lud­wiga i Theodora Hülsnera. Prodoran i svestran mi­nistar obrazovanja i kulture Isidor Kršnjavi svojim je pro­gramom odgoja i prosvjete izgradio Školski forum, sred­njoškolski centar s gimnazijom, Trgovačkom školom i os­novnom školom sa sportskim igralištem. U zgradi gim­­nazije prema Rooseweltovu trgu od 1987. je Muzej Mi­ma­ra. Gradnja tog velikog kompleksa započela je u ko­lo­vozu 1894., a Školski forum svečano je otvoren prigo­dom posjeta cara Franje Josipa Zagrebu, u listopadu 1895. 

•          slikar Vlaho Bukovac, na nagovor Ise Kršnjavoga, napušta Pariz i Englesku i dolazi u Zagreb, gdje potiče intenzivan likovni život. Slika brojne portrete Zagrepčana i velike kompozicije, među kojima i Hrvatski preporod za zastor Hrvatskog narodnog kazališta.

•          osnovana je Tvornica papira na Zavrtnici, koja je prora­dila 10. studenoga 1895.

•          započela je s radom nova pivovara u Ilici 224.

•          Franjo Bučar dolazi u Zagreb sa studija u Institutu za gimnastiku u Stokholmu i donosi prvu nogometnu loptu te počinje poduku u nogometu.

•          iako je regulacija potoka Medveščaka predložena već 1865., prelaganje potoka započelo je tek 1893., u sklopu iz­grad­nje kanalizacije, za vrijeme načelnikovanja Adolfa Mošinskog.

•          osnovana je bolnica na Zelenom brijegu sa 60 postelja. Bila je to bolnica za zarazne bolesti u slučaju velikih epidemija u gradu. Na tom je mjestu i danas Bolnica za infektivne bolesti.

1894., 22. svibnja, započela je gradnja Hrvatskog narodnog ka­zališta, koje je već u listopadu 1895. svečano otvoreno.

Čekić kojim je
car Franjo Josip I.
simbolički otvorio
Zemaljsko kazalište
u Zagrebu, rad R.
Frangeša Mihanovića
Čekić kojim je car Franjo Josip I. simbolički otvorio Zemaljsko kazalište u Zagrebu, rad R. Frangeša Mihanovića

•          postavljen je spomenik Petru Preradoviću, djelo kipara Ivana Rendića. Postavljen je ispred Kemijskog laboratorija u središnjoj osi Istočnog perivoja, s pogledom prema kasnije izgrađenom Umjetničkom paviljonu. Svečano ot­krivanje spomenika uslijedilo je 23. svibnja 1895.

Zagrebački umjetnički paviljon
Zagrebački umjetnički paviljon

•          milosrdne sestre izgradile su, prema projektu arhitekta Kune Waidmanna, veliku bolnicu paviljonskog tipa u Vinogradskoj ulici.

1895., 14., 15., i 16. listopada, car i kralj Franjo Josip I. boravio je u Zagrebu. Na poziv bana Khuena Hedervaryja i pred­­stojnika Ureda za bogoštovje i nastavu, Izidora Krš­nja­voga, u skladu s monumentalnošću Gründerzeita, Za­greb se priprema za njegov doček cara i kralja. Prema na­crtima uglednih arhitekata (Martina Pilara, Hermanna Bolléa, Lava Hönigsberga i Julija Deutscha), izgrađena je arhitektonska dekoracija. Grade se slavoluci i jarboli, girlandama i cvijećem ukrašavaju pročelja, sve u stilu makarta. Caru u čast, njegovim je imenom prozvan i trg ispred Glavnoga kolodvora. Međutim, istodobno su studenti pred Jelačićevim spomenikom javno spalili mađarsku zastavu, kako bi pokazali protumađarsko i pro­tukhuenovsko raspoloženje.

Svečana arhitektonska dekoracija za posjet kralja Franje
Josipa I. i kraljice Elizabete, 1895.
Svečana arhitektonska dekoracija za posjet kralja Franje Josipa I. i kraljice Elizabete, 1895.

•          14. listopada, tijekom trodnevnog boravka u Zagrebu, car je svečano otvorio Hrvatsko narodno kazalište i Školski forum na Rooseveltovu trgu.

Kazališni trg sa
zgradom HNK,
neposredno nakon
izgradnje
Kazališni trg sa zgradom HNK, neposredno nakon izgradnje

•          utemeljenja je prva velika tvornica pokućstva Bothe & Ehr­mann na Savskoj cesti, na mjestu današnjeg Stu­dent­skog centra. Osnivač je bio ugledni zagrebački trgovac Eugen Bothe, vlasnik trgovine mirodija u Ilici 38 i kasnije vlasnik umjetničko-obrtničke trgovine na istoj adresi.

1896., 3. kolovoza, na sjednici skup­štine gradskog zastupstva po­tvr­đen je no­vi službeni grb grada Zagreba. Us­ta­nov­ljena je tada prvi put mod­­­ra boja kao znamen Zagreba. Na mo­dro­me štitu su tri kule na obram­­be­nom zidu s ot­vo­renim grad­­­skim vratima, lijevo je šesto­kraka zvijezda zlat­ne boje, desno sre­­br­ni mla­di mje­sec. Iznad štita je kruna.

1896.   gradi se cesta na Sljeme, zaslu­gom gradonačelnika Rudolfa Mošinskog.

grb Zagreba
grb Zagreba

•          zagrebački arhitekti Hönigsberg i Deutsch projektiraju kuću s atelijerom za slikara Vlahu Bukovca na Trgu kralja Tomislava br. 18.

1897.   osniva se u Zagrebu Društvo hrvatskih umjetnika.

1898.   podignut je prvi izložbeni paviljon, današnji Umjetnički paviljon na Tomislavovu trgu. Željezna konstrukcija pa­­viljo­na prenesena je nakon Milenijske izložbe u Budim­pešti, konstruktori su bili mađarski arhitekti Floris Korb i Kalman Giergl. U Zagrebu su paviljon rekonstruirali i prilagodili bečki arhitekti Fellner i Helmer, a radove su izvodili zagrebački graditelji Hönigsberg i Deutsch. U no­vom Umjetničkom paviljonu odmah se predstavilo Druš­tvo hrvatskih umjetnika, izložbom Prvi hrvatski salon.

•          dovršeno je premještanje potoka Medveščaka na potezu današnje Tkalčićeve ulice, Medveščaka i Ribnjaka. Staro potočno korito i kanal za mlinove u današnjoj Tkalčićevoj i Kožarskoj ulici su zatrpani. Poslovi prelaganja potoka od­vijali su se etapno, u okviru radova na sustavu grad­ske kanalizacije. Ponajprije su nadsvedeni kanali od že­ljez­ničke pruge do Sajmišta (današnje Draškovićeve uli­ce), pa zatim do križanja s Vlaškom ulicom. Dalje je pro­kopano i regulirano novo korito Medveščaka od Ribnjaka do Gupčeve zvijezde i napokon, posljednja etapa ure­đe­nja novog korita od Zvijezde do Gradske mitnice na Mli­narskoj cesti, gdje su ostali mlinovi, od kojih su neki radili još u prvoj polovici 20. stoljeća.

•          srušen je niz jednokatnih kuća na istočnoj strani Jela­čićeva trga, pa je umjesto njih izgrađena prva četvero­katnica u stilu secesije, takozvani Elza fluid dom.

•          15. prosinca svečano je otvoren Prvi hrvatski salon u Umjetničkom paviljonu. Otvorenjem izložbe otvorena je i zgrada, namijenjena za gradski izložbeni prostor.

•          održane prve filmske projekcije u Zagrebu.

•          izgrađena je Pučka škola u Trnju.

•          Zagrebu je pripojena Laščina, u prošlosti predjel s vino­gra­dima, koji je pripadao zagrebačkom Kaptolu.

•          osnovana je Tvornica pokućstva u Zagrebu.

•          održan je prvi dogovor o osnutku Društva hrvatskih književnika. Vlada je 1900. potvrdila pravila Društva. Na osnivačkoj skupštini, u nazočnosti 103 književnika, za prvog je predsjednika izabran Ivan Trnski.

1899.   izgrađena je Domobranska vojarna u Ilici 242.

•          u školskoj godini 1899./1900. na zagrebačkom Sveu­čiliš­tu Franje Josipa I. studirala su 604 studenta (na Prav­nom fa­kul­tetu 441, na Filozofskom  79 i na Bogo­slov­nom  84), a Zagreb je tada imao 61.002 sta­nov­ni­ka.

NASTAVIT ĆE SE…